"This Civil Service Online Reviewer was made just for the sake of those who wanted to see what a Civil Service Exam will look like and what are the kinds of exams being given. This is not a leak or whatsoever, this is just a reviewer. To God be the glory and may the Lord God bless you as you take the Civil Service Examination."


Online Readers

Guys we have now responsive template, meaning kahit sa phone (Nokia, iPhone, Samsung, etc.), tablet or any kind ng cellphone na pwede kayong makapag-internet madali nyo pa ring maa-access ang reviewer na ito!

RESULTS OF CIVIL SERVICE EXAM LAST MARCH 12, 2017

IMPORTANT REMINDERS SA MGA KUKUHA NG CIVIL SERVICE EXAM

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 140/159

Wastong Gamit - Page 140

_______11. Tapat ang binata sa kanyang _____.
 1. pangarap
 2. pangako
_______12. Ang taong magalang ay _____ ng balana.
 1. kinaiinisan
 2. kinalulugdan
_______13. Ang ______ ay tiyak na magtatagumpay.
 1. nagsisikap
 2. magsikap
_______14. Ang nangingislap na mga mata ng dalaga ay ______ ng kaligayahan.
 1. nagbabadya
 2. nagagawa
_______15. Napapaligaya mo ang iyong mga magulang _____ mabuti kang anak.
 1. kung
 2. kong
_______16. Ang mga maglang ay _______ na nangangaral sa mga anak na nalilihis ng landas.
 1. mahina
 2. malumanay
_______17. Marahang lumakad ang parada nang _____ dumating.
 1. sila
 2. sila'y
_______18. Masipag _____ nang liksyon si Philip kaya nanguna siya sa pagsusulit.
 1. mag-aral
 2. mag-aaral
_______19. _______ ng hangin ang makapal na ulap.
 1. Inahon
 2. Tinangay
_______20. Ang paksang pinag-uusapan ay _____ sa Pork Barrel Fund.