Want another reviewer? Visit the new CSE-PPT Reviewer (New!) now! Click here...

Sunday, March 3, 2013

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 137/159

Talahulugan - Page 137

Panuto: Piliin ang salitang pinakamalapit ang ibig sabihin sa salitang may salungguhit.

_______1. Itakda ang araw ng kasal.
 1. Italaga
 2. Itunton
_______2. Itaguyod sa pag-aaral.
 1. Subaybayan
 2. Ilagay
_______3. Kalaro ni Anabelle.
 1. Kasama sa laro
 2. Kasama
_______4. Nayanig ang lupa.
 1. Naalog
 2. Nagiba
_______5. Mga karapatang nauukol sa tao.
 1. angkop
 2. halaga
_______6. Maganda ang pagkakalimbag sa aklat na ito.
 1. pagsusulat
 2. pakakaimprenta
_______7. Matalima kaya ni Jose ang utos ng ina?
 1. Masunod
 2. Masuway
_______8. Mahinusay na sagot.
 1. Maayos
 2. Magalang
_______9. Malimang sa pagsukli.
 1. Malito
 2. Tama
_______10. Nakaririmarim na gawain.
 1. Nakakamuhi
 2. Kahanga-hanga



Total Pageviews