Reviewer Page Guides

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 137/159

Talahulugan - Page 137

Panuto: Piliin ang salitang pinakamalapit ang ibig sabihin sa salitang may salungguhit.

_______1. Itakda ang araw ng kasal.
 1. Italaga
 2. Itunton
_______2. Itaguyod sa pag-aaral.
 1. Subaybayan
 2. Ilagay
_______3. Kalaro ni Anabelle.
 1. Kasama sa laro
 2. Kasama
_______4. Nayanig ang lupa.
 1. Naalog
 2. Nagiba
_______5. Mga karapatang nauukol sa tao.
 1. angkop
 2. halaga
_______6. Maganda ang pagkakalimbag sa aklat na ito.
 1. pagsusulat
 2. pakakaimprenta
_______7. Matalima kaya ni Jose ang utos ng ina?
 1. Masunod
 2. Masuway
_______8. Mahinusay na sagot.
 1. Maayos
 2. Magalang
_______9. Malimang sa pagsukli.
 1. Malito
 2. Tama
_______10. Nakaririmarim na gawain.
 1. Nakakamuhi
 2. Kahanga-hanga