Reviewer Page Guides

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 139/159

Wastong Gamit - Page 139

Punan ng tamang sagot ang patlang sa bawat pangungusap.

_______1. Si Aling Ana ay _____ sa mga lumang kagamitan ng mga anak.
 1. matipid
 2. masinop
_______2. Ang sawing palad na ina ay naging ______ sa pagkawala ng kanyang anak.
 1. tulala
 2. tunganga
_______3. Mag-ingat sa paglilinis nang inyong _______.
 1. tainga
 2. tenga
_______4. Ang larawan ng kanyang impo ay _______.
 1. luma na
 2. matanda na
_______5. Ang aking ama ay ______ nang maaga.
 1. bumangon
 2. nagbangon
_______6. Ang bubungan ng gusali ay _______.
 1. butas-butas na
 2. punit-punit na
_______7. Ang noo ni Elizabeth ay ______.
 1. malawak
 2. malapad
_______8. Ang bulok na isda ay _______.
 1. humahalimuyak
 2. umaalingasaw
_______9. Liku-likong landas ang kanilang _______ sa paghahanap sa nawawalang bata.
 1. tinalunton
 2. tinakbo
_______10. Taos-pusong pasasalamat ang aming _______ sa inyong lahat.