Want another reviewer? Visit the new CSE-PPT Reviewer (New!) now! Click here...

Sunday, March 3, 2013

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 139/159

Wastong Gamit - Page 139

Punan ng tamang sagot ang patlang sa bawat pangungusap.

_______1. Si Aling Ana ay _____ sa mga lumang kagamitan ng mga anak.
 1. matipid
 2. masinop
_______2. Ang sawing palad na ina ay naging ______ sa pagkawala ng kanyang anak.
 1. tulala
 2. tunganga
_______3. Mag-ingat sa paglilinis nang inyong _______.
 1. tainga
 2. tenga
_______4. Ang larawan ng kanyang impo ay _______.
 1. luma na
 2. matanda na
_______5. Ang aking ama ay ______ nang maaga.
 1. bumangon
 2. nagbangon
_______6. Ang bubungan ng gusali ay _______.
 1. butas-butas na
 2. punit-punit na
_______7. Ang noo ni Elizabeth ay ______.
 1. malawak
 2. malapad
_______8. Ang bulok na isda ay _______.
 1. humahalimuyak
 2. umaalingasaw
_______9. Liku-likong landas ang kanilang _______ sa paghahanap sa nawawalang bata.
 1. tinalunton
 2. tinakbo
_______10. Taos-pusong pasasalamat ang aming _______ sa inyong lahat.Total Pageviews