Want another reviewer? Visit the new CSE-PPT Reviewer (New!) now! Click here...

Sunday, March 3, 2013

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 140/159

Wastong Gamit - Page 140

_______11. Tapat ang binata sa kanyang _____.
 1. pangarap
 2. pangako
_______12. Ang taong magalang ay _____ ng balana.
 1. kinaiinisan
 2. kinalulugdan
_______13. Ang ______ ay tiyak na magtatagumpay.
 1. nagsisikap
 2. magsikap
_______14. Ang nangingislap na mga mata ng dalaga ay ______ ng kaligayahan.
 1. nagbabadya
 2. nagagawa
_______15. Napapaligaya mo ang iyong mga magulang _____ mabuti kang anak.
 1. kung
 2. kong
_______16. Ang mga maglang ay _______ na nangangaral sa mga anak na nalilihis ng landas.
 1. mahina
 2. malumanay
_______17. Marahang lumakad ang parada nang _____ dumating.
 1. sila
 2. sila'y
_______18. Masipag _____ nang liksyon si Philip kaya nanguna siya sa pagsusulit.
 1. mag-aral
 2. mag-aaral
_______19. _______ ng hangin ang makapal na ulap.
 1. Inahon
 2. Tinangay
_______20. Ang paksang pinag-uusapan ay _____ sa Pork Barrel Fund.Total Pageviews