Reviewer Page Guides

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 140/159

Wastong Gamit - Page 140

_______11. Tapat ang binata sa kanyang _____.
 1. pangarap
 2. pangako
_______12. Ang taong magalang ay _____ ng balana.
 1. kinaiinisan
 2. kinalulugdan
_______13. Ang ______ ay tiyak na magtatagumpay.
 1. nagsisikap
 2. magsikap
_______14. Ang nangingislap na mga mata ng dalaga ay ______ ng kaligayahan.
 1. nagbabadya
 2. nagagawa
_______15. Napapaligaya mo ang iyong mga magulang _____ mabuti kang anak.
 1. kung
 2. kong
_______16. Ang mga maglang ay _______ na nangangaral sa mga anak na nalilihis ng landas.
 1. mahina
 2. malumanay
_______17. Marahang lumakad ang parada nang _____ dumating.
 1. sila
 2. sila'y
_______18. Masipag _____ nang liksyon si Philip kaya nanguna siya sa pagsusulit.
 1. mag-aral
 2. mag-aaral
_______19. _______ ng hangin ang makapal na ulap.
 1. Inahon
 2. Tinangay
_______20. Ang paksang pinag-uusapan ay _____ sa Pork Barrel Fund.